جمعه, 21 مرداد 1401

 


صفحه مشخصات کاربری سپیده برادران هزاوه
سپیده برادران هزاوه
6307
20
-
مدرس
مدرس
0
9 سال قبل
9 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سپیده برادران هزاوه
سپیده
برادران هزاوه
مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش خدمات بر مبنای استاندارد ITIL در واحدهای فناوری اطلاعات
کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری
کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات
کاربرد فناوری اطلاعات در امورفرهنگی
اخلاق حرفه ای
کارورزی
1. تالیف: عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش خدمات (چاپ رعایت)1391
2. ترجمه: فرایندها و فعالیت ها، نقش ها و مسئولیت های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (چاپ رعایت)1391
3. ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش خدمات (فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت) تابستان 1391 / سال اول- شماره 2.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>